Przedmiot działalności

 1. Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie na obszarze Członków Związku zadań z zakresu:
  1. projektów z wspólnie przyjętej strategii rozwoju turystyki;
  2. realizacja zadań własnych Gmin Uczestniczących w Projekcie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W tym zakresie do zadań Związku należy:
   1. zbiorowe odprowadzanie ścieków w oparciu o majątek Związku w tym wytworzony w ramach realizacji Projektu i urządzenia kanalizacyjne nie stanowiące majątku Związku, które zostaną przyłączone do tego majątku jako funkcjonalna całość;
   2. udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
   3. uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Uczestniczących w Projekcie;
   4. kształtowanie polityki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gmin Uczestniczących w Projekcie, w tym zatwierdzanie taryf, z wyłączeniem kompetencji w zakresie decydowania o dopłatach dla taryfowych grup odbiorców;
   5. wyznaczanie kierunków rozwoju i realizacja polityki inwestycyjno-modernizacyjnej majątku wytworzonego w ramach Projektu, w tym umożliwianie wykorzystania potencjału tego majątku dla przyłączania nowych urządzeń kanalizacyjnych;
   6. uchwalanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedkładanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne;
   7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonymi zezwoleniami.
 2. Na zgodny wniosek Członków Związku, przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach o samorządzie gminnym poprzez zmianę statutu, mogą być przez Związek przejęte inne zadania publiczne wykonywane przez gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2019 16:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 376
21 lutego 2019 16:19 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
21 lutego 2019 16:18 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.