Zgromadzenie Związku Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Informacja o Zgromadzeniu Związku

Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym.
W skład Zgromadzenia wchodzą: Wójtowie i Burmistrzowie Gmin uczestniczących w Związku.
Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu tylko jeden głos.

Do właściwości Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
zmiany statutu Związku, z zachowaniem ustawowych kompetencji gmin;
wyboru i odwołania Przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcy;
powoływania i odwoływania Głównego Księgowego Związku;
wyboru i odwoływania członków Zarządu;
powoływania i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej;
powoływania i odwoływania członków Rady Naukowej;
ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu;
wyznaczania likwidatora;
uchwalania budżetu Związku, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
uchwalania wysokości składki rocznej na działalność Związku i ewentualnych dopłat;
określenia zasad zbycia, nabycia, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Do ich uchwalenia Zarząd podejmuje decyzję za zgodą Zgromadzenia;
zaciągania pożyczek i kredytów;
tworzenia i przystępowania do spółek, oraz występowania z nich i rozwiązywania;
określenia wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągańá zobowiązania;
tworzenia, likwidacji i reorganizacji zakładów i innych jednostek organizacyjnych Związku;
ustanawiania regulaminów obowiązujących w Związku;
ustalania opłat za odprowadzanie ścieków, w tym zatwierdzanie taryf na terenie gmin uczestniczących w Projekcie;
uchwalania regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gmin uczestniczących w Projekcie;
przyjmowania nowego członka Związku;
ustalenia rodzajów i ilości stanowisk pracy w Biurze Związku;
rozwiązania Związku z zastrzeżeniem przesłanek opisanych w § 47 Statutu;
stanowienia o podziale zysku i strat wynikłych z działalności Związku;
podejmowania współpracy z innymi organizacjami

Skład

(Burmistrz Pobiedzisk) – Przewodniczący Zgromadzenia

Wójt Kiszkowa

Wójt Czerwonaka

Burmistrz Skoków

Burmistrz Swarzędza

Burmistrz Murowanej Gośliny

Komisje

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2019 16:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2606
27 lutego 2020 23:29 (Jakub Kucharzewski) - Usunięcie stanowiska.
27 lutego 2020 23:29 (Jakub Kucharzewski) - Dodanie stanowiska: Wójt Czerwonaka.
27 lutego 2020 23:29 (Jakub Kucharzewski) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Wójta Czerwonaka.